Polityka prywatności

Polityka prywatności cookies

Niniejsza strona zawiera informacje na temat polityki prywatności i plików cookies używanych przez witrynę internetową Scorab.pl.

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dbając o dane osobowe klientów oraz szanując ich prawo do prywatności, Przedsiębiorstwo Wytwórczo-Handlowo-Usługowe SCORAB Sp. z o. o. z siedzibą w Lęborku przy ul. Wyczółkowskiego 6 wprowadza niniejszą „Politykę prywatności”.

 

PODSTAWOWE POJĘCIA

 1. DANE OSOBOWE – rozumie się przez to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
 2. PRZETWARZANIE DANYCH – rozumie się przez to wszelkie operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie, modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przesłanie, rozpowszechnianie, udostępnianie, dopasowywanie, łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KLIENTA

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, iż Przedsiębiorstwo Wytwórczo-Handlowo-Usługowe SCORAB Sp. z o. o (zwane dalej SCORAB Sp. z o.o.) jest Administratorem danych osobowych swoich klientów oraz potencjalnych klientów, którzy między innymi korzystają z formularza kontaktowego umieszczonego na stronie www. scorab.pl.

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z celami, w których zostały one zebrane. Dokładamy wszelkich starań, aby powierzone nam dane osobowe były bezpieczne. Odbiorcami danych mogą być wyłącznie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych, z którymi zawarto stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych oraz uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne. Nie udostępniamy danych osobowych odpłatnie innym podmiotom.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych można uzyskać kontaktując się z nami: e-mail: scorab@scorab.pl, tel./fax: +48 (59) 862 62 40, +48 602 736 415

Dane osobowe klientów są przechowywane przez czas obowiązywania umów / trwania transakcji handlowych a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe klientów utrwalone w dokumentacji księgowej są przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.

Podanie danych osobowych przez klientów jest dobrowolne. Jest jednak konieczne w celu przeprowadzenia transakcji handlowych, których stroną jest SCORAB Sp. z o.o.

Dane osobowe nie są udostępniane do państw trzecich ani też o organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

ZASADY WEDŁUG, KTÓRYCH PRZETWARZANE SĄ DANE OSOBOWE

W czasie przetwarzania danych osobowych stosujemy następujące zasady:

 1. LEGALNOŚCI – przetwarzanie danych osobowych może odbywać się wyłącznie, gdy zaistnieje, co najmniej jedna z przewidzianych prawem przesłanek.
 2. CELOWOŚCI – aby dane osobowe mogły być przetwarzane, musi istnieć ku temu konkretny, wyraźny i prawnie uzasadniony cel. Jeżeli przetwarzanie służy różnym celom, potrzebna jest podstawa prawna na wszystkie cele.
 3. ADEKWATNOŚCI – przetwarzamy tylko te dane osobowe, które są niezbędne ze względu na cel ich zbierania;
 4. MERYTORYCZNEJ POPRAWNOŚCI – administrator danych jest zobowiązany do tego, aby zbierane były poprawne i w razie potrzeby uaktualniane.
 5. CZASOWOŚCI – zasada ograniczenia przechowywania danych. Zgodnie z tą regułą nie przetwarzamy danych dłużej niż jest to konieczne. Gdy ustaje podstawa do dalszego przetwarzania, zaprzestajemy tej czynności. Stosownie do sytuacji, dane osobowe zwracamy lub usuwamy.
 6. INTEGRALNOŚCI I POUFNOŚCI DANYCH – dane osobowe są zabezpieczone za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Dokładamy najwyższej możliwej staranności, być chronić przekazane informacje przed wszelkimi zagrożeniami.

 

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie ze wskazaną powyżej zasadą legalności, przetwarzanie danych osobowych może odbywać się wyłącznie, gdy zaistnieje, co najmniej jedna z przewidzianych prawem przesłanek.

W działalności SCORAB Sp. z o.o. przesłankami uprawniającymi nas do przetwarzania danych osobowych są w szczególności:

 • art. 6 ust. 1 pkt. b RODO – przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Na podstawie tej przesłanki będziemy przetwarzać dane osobowe, które są niezbędne do tego, by zawrzeć umowę, a następnie, by ją prawidłowo zrealizować.
 • art. 6 ust. 1 pkt. a RODO – przetwarzanie danych odbywa się na podstawie odrębnej, dobrowolnej zgody. Na podstawie tej przesłanki będziemy przetwarzać dane osobowe potencjalnych klientów, którzy korzystają z formularza kontaktowego umieszczonego na stronie www.scorab.pl jak również dane osobowe klientów indywidualnych, z którymi nie zawarto umów.
 • art. 6 ust. 1 pkt. c RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Na tej podstawie będziemy przetwarzać dane osobowe pracowników, jak również dane osobowe klientów utrwalone w dokumentacji księgowej.
 • art. 6 ust. 1 pkt. f RODO, – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

 

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE

SCORAB Sp. z o.o. zapewnia realizacje praw osób, których dane osobowe są przetwarzane. W świetle RODO osobom tym przysługują następujące prawa:

 1. Prawo dostępu do danych osobowych
 2. Prawo do sprostowania/uzupełnienia danych osobowych
 3. Prawo do usunięcia danych
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 5. Prawo do przenoszenia danych osobowych
 6. Prawo sprzeciwu wobec wykorzystania danych osobowych
 7. Prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 8. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
 9. Prawo do tego by nie podlegać profilowaniu

W celu realizacji wyżej wymienionych praw prosimy o kontakt pod adresem e-mail: scorab@scorab.pl.

Każdy wniosek zostanie rzetelnie rozpoznany przez Administratora i spotka się z odpowiedzią. Zastrzegamy przy tym, iż opisane powyżej uprawnienia nie mają charakteru absolutnego.

W praktyce, może się więc zdarzyć, że pomimo żądania, nie będziemy mogli np. usunąć danych, ponieważ, zgodnie z literą prawa, ich przetwarzanie będzie nadal konieczne.

 

PLIKI COOKIES

Strona internetowa www.scorab.pl wykorzystuje pliki „cookies”.

Pliki cookies (ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe zapisywane w urządzeniu użytkownika. Ich zadaniem jest przechowywanie informacji, które ułatwiają personalizację i optymalizację strony, lub gromadzenie danych statystycznych. Ciasteczka nie są niebezpieczne, nie mają na celu wyłudzenia danych i nie godzą w prywatność użytkownika. Pliki cookies dla danej strony zawsze można wyłączyć, jednak nie pozwoli to stronie na osiągnięcie pełnej funkcjonalności. Pliki cookies, z jakich korzysta strona internetowa www.scorab.pl można podzielić na kilka kategorii:

 1. Czas życia:
  • Sesyjne - kasowane po zamknięciu przeglądarki.
  • Stałe - po zamknięciu przeglądarki pozostają w pamięci przez określony czas.
 2. Pochodzenie:
  • Własne - ciasteczka umieszczane bezpośrednio przez stronę, którą odwiedzasz.
  • Zewnętrzne - związane z wykorzystanymi na stronie usługami, pochodzącymi od zewnętrznych dostawców (np. usługi Google). W przypadku tych plików obowiązuje polityka cookies określona przez ich autora.
 3. Zadanie:
  • Konfiguracja - ciasteczka potrzebne do konfiguracji witryny dla danego urządzenia, jak np. wygląd interfejsu.
  • Lokalizacja - pliki z informacją o miejscu przebywania użytkownika, np. w celu wyboru języka.
  • Analiza - śledzą aktywność na stronie, co pomaga właścicielom strony lepiej zrozumieć preferencje użytkowników.

Pliki cookies nie zawierają danych osobowych, oprócz tego są zaszyfrowane tak, aby uniemożliwić dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Korzystając z witryny zgadzasz się na wszystkie powyższe warunki.

 

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

SCORAB Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie. Zmiana nastąpi przez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na stronie www.scorab.pl.

 

Pobierz w formacie pdf.

Wróć na górę